Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych

Zestawienie znaków projektu

Projekt „Nie - Sami - Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"–  Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie informuje, że Powiat Oleski przystąpił do projektu partnerskiego z Województwem Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych  na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych na terenie województwa opolskiego.

Powiat Oleski na realizatora zadań wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, które w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2023r. prowadzić będzie bezpłatną Wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych,

Wyżej wymienione działania skierowane są do mieszkańców Powiatu Oleskiego i realizowane w siedzibie PCPR w Oleśnie, przy ul. Konopnickiej 8.

Wypożyczalnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Centrum tj. od godziny 7.00 do 15.00

Bliższych informacji w sprawie wypożyczalni i udzielonego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu 34 350 5125 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w w/w formach zobowiązane są do przedłożenia:

          1) formularza rekrutacyjnego do Projektu – dane uczestnika projektu (załącznik nr 1),

          2) oświadczenia uczestnika projektu  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych  osobowych  (załącznik nr 2),

          3) wniosek o nieodpłatne użyczenie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych (załącznik nr 3),

          4) upoważnienie (załącznik nr 4).

Wzory druków dostępne są również w siedzibie PCPR.

 

Plakat projektu Nie sami dzileni z podstawowymi informacjami na jego temat

Pliki do pobrania