Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się dla osoby, która ukończyła 16 rok życia.

Do wniosku o wydanie orzeczenia dołącza się:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przez lekarza prowadzącego, pierwszego kontaktu lub specjalistę– wystawione nie wcześniej niż na 30 dni przed złożeniem wniosku,
  • kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej poświadczającej schorzenia takie jak: badania diagnostyczne, karty informacyjne z pobytu w szpitalu, konsultacje specjalistyczne, opinia psychologiczna, inne dokumenty medyczne
  • jeśli zaistnieje taka sytuacja zaświadczenie o braku możliwości wstawienia się na komisji ds. orzekania z powodów zdrowotnych - skala Barthel

Pliki do pobrania