Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

o przetwarzaniu  danych osobowych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie realizując zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, a także zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone i przyjęte do realizacji w drodze porozumień i umów wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu przetwarza dane osobowe osób fizycznych. Realizując podstawową zasadę RODO polegającą na rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, informujemy że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel. 34 350 51 25 jest Dyrektor PCPR.
  2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych:  iod@pcprolesno.pl  tel. 34 350 51 25 .
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
  4. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mogą być sprostowane. Dane osobowe nie wymagane przepisami prawa nie będą przetwarzane bez świadomego i dobrowolnego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie. Zgoda taka może zostać w każdej chwili wycofana lub wniesiony może zostać sprzeciw wobec dalszego przetwarzania, dane mogą być usunięte.
  5. Odbiorcą danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa bądź na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Zebrane dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).
  7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.