Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Każdy może wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Wniosek zawiera:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

 • Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu nie może nastąpić w terminie 7 dni, podmiot niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej ich elementów.

Termin ten może wynosić maksymalnie 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

 • W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, podmiot powiadamia osobę występującą z żądaniem o jej przyczynach i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu wraz z uzasadnieniem.

Tryb odwoławczy

W przypadku gdy:

 • Podmiot odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, wskazanych w żądaniu, albo
 • osoba występująca z żądaniem odmówi skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu,

wnioskodawca może złożyć w podmiocie skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno
 • wysyłając informację e-mail na adres: sekretariat@pcprolesno.pl
 • wysyłając wniosek na adres ePUAP to: /j92j94dfom/SkrytkaESP
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w godzinach urzędowania.

Pliki do pobrania