Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w Powiecie Oleskim w formie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, która zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom powyżej 10 roku życia, których powrót do domu nie jest możliwy.

Placówka opiekuńczo - wychowawcza:

  • Zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne.
  • Realizuje plan pomocy dziecku opracowany wraz z asystentem rodziny i jest modyfikowany wraz ze zmieniającą się sytuacja dziecka lub jego rodziny.
  • Umożliwia kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że Sąd postanowi inaczej.
  • Podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny.
  • Zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych.
  • Obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; umożliwia dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazania dla dziecka.
  • Zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

 

Adres placówki opiekuńczo- wychowawczych typu socjalizacyjnego w Powiecie Oleskim:

 

Dom Dziecka w Sowczycach

ul. Długa 37

46-300 Sowczyce

 

Tel.: 34 359 63 30

Email: domdzieckasowczyce@wp.pl