Rodziny zastępcze

Rodzinę zastępczą tworzą:

 • małżonkowie
 • osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są: 

 • rodzina zastępcza spokrewniona (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
 • rodzina zastępcza niezawodowa (dalsza rodzina, osoby niespokrewnione),
 • rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,
 • rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza spokrewniona:

 • tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka (dziadkowie, pradziadkowie lub pełnoletnie rodzeństwo),czyli najbliższe dla dziecka osoby, na których zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym ciąży obowiązek alimentacyjny.

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa:

 • tworzą ją małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim NIE będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, czyli przez osoby z dalszej rodziny lub też zupełnie obce (niespokrewnione z dziećmi),
 • w rodzinie zastępczej niezawodowej i zawodowej w tym samym czasie może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły niepełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,
 • w razie konieczności umieszczenia w rodzinie zastępczej licznego rodzeństwa jest dopuszczalne umieszczenie większej liczby dzieci,
 • w rodzinie zastępczej zawodowej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy.

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna:

 • obejmuje opieką w szczególności dzieci niedostosowane społecznie lub dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności wymagające szczególnej opieki
  i pielęgnacji.

Rodziną pomocową może być:

 • rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
 • małżonkowie lub rodzina niepozostająca w związku małżeńskim – przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Rodzinny dom dziecka:

 • tworzony jest przez rodzinę, która wychowuje liczne rodzeństwo – dzieci w różnym wieku,
 • rodzinnym domu dziecka może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych,
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem:

         - zaświadczenie lekarskie

         - opinia psychologiczna,

 • przebywają na terytorium Polski (w przypadku cudzoziemca pobyt musi być legalny),
 • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb:

          - rozwój emocjonalny, fizyczny, społeczny

          - właściwa edukacja i rozwój zainteresowań

          - wypoczynek i organizacja czasu wolnego.

 

Procedura zostania rodziną zastępczą

I etap – przedstawienie dokumentów:

 1. Wniosek o skierowanie na szkolenie dla kandydatów na rodzinę zastępczą złożony w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie,
 2. Dowód osobisty – do wglądu,
 3. Potwierdzenie miejsca stałego zamieszkania lub kopia najmu lokalu,
 4. Akt małżeństwa – w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim lub kopia wyroku rozwodowego,
 5. Potwierdzenie źródeł dochodu,
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Po uzyskaniu wstępnej akceptacji kandydatury kandydata na rodzinę zastępczą przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rozpoczyna się:

II etap – czyli ocena warunków bytowych i mieszkaniowych kandydata:

 1. Pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie udaje się do miejsca zamieszkania kandydata celem sprawdzenia, czy posiadane przez niego warunki mieszkaniowe umożliwiają dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb – emocjonalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych.

Po otrzymaniu pozytywnej oceny warunków mieszkaniowych kandydata, rozpoczyna się

III etap – zbadanie:

predyspozycji i motywacji kandydata do sprawowania pieczy zastępczej sporządzone przez psychologa oraz pedagoga w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie na podstawie badań oraz rozmów z kandydatem.

Po otrzymaniu pozytywnych opinii – psychologicznej i pedagogicznej, rozpoczyna się

IV etap – akceptacja umożliwiająca odbycie szkolenia na rodzinę zastępczą.

Dla kandydatów z powiatu oleskiego szkolenie jest prowadzone przez:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 • Katolicki Ośrodek Adopcyjny i Opiekuńczy w Opolu

Wyboru ośrodka dokonuje kandydat na podstawie własnych przekonań.

Szkolenie trwa około 3 miesiące.

V etap:

Po zakończeniu szkolenia, na wniosek kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne zawierające potwierdzenie ukończenia tego szkolenia.

 Rodzinna piecza zastępcza zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie
a szczególnie :

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowił inaczej.

Wsparcie oferowane rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka:

 • pomoc koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • grupy wsparcia,
 • spotkania integracyjne,
 • pomoc finansowa.

Formy wsparcia finansowego przysługującego rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka:

 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej - 899,00 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej zastępczej niezawodowej, zawodowej oraz w RDD - 1361,00 zł miesięcznie na każde dziecko,
 • dodatek dla dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności - 274,00 zł miesięcznie.

Ponadto rodzinie zastępczej / prowadzącym rodzinny dom dziecka starosta może na ich wniosek przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
 • świadczenie na pokrycie wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo,
 • środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym – rodzinie zastępczej niezawodowej lub zawodowej,
 • świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu w domu jednorodzinnym – raz do roku rodzinie zastępczej zawodowej.
   

Pliki do pobrania