Aktywny Samorząd - Moduł I

W tym roku również ułatwiono osobom z niepełnosprawnościami ubieganie się o pomoc w ramach programu Aktywny Samorząd – od 1 stycznia 2022 r. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) – bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Pomocny będzie m.in. tutaj kreator ułatwiający aplikowanie o środki (https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/kreator/) oraz infolinia 800-889-777 (połączenie bezpłatne).

Do złożenia wniosku potrzebne są:

 • dostęp do Internetu,
 • konto w Systemie Obsługi Wsparcia,
 • podpis elektroniczny lub profil zaufany. Profil zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy różnych banków.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP bądź podpisu elektronicznego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

 

W 2023 roku, realizowane są następujące formy wsparcia:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne - co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania);
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

 

OBSZAR A – likwidacja bariery transportowe

      Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

        Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

       Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);

       Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu);

 Adresatem programu jest osoba z niepełnosprawnościami, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),
 2. jest w wieku do lat 18, lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu,
 4. ma dysfunkcje narządu słuchu,

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - należy przez to rozumieć dysfunkcję stanowiącą podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (także orzeczenia o niepełnosprawności), w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), wnioski mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu.

Dysfunkcji narządu słuchu w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę;

Dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego;


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 1 programu wynosi: 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej 6.000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 4 wynosi: 4.000 zł.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% ceny brutto zakupu/usługi.

 

A Zadanie 2 i zadanie 3 Dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest w wieku aktywności zawodowej,
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu lub słuchu.

W ramach programu udzielane jest dofinansowanie:

 1. Kosztów kursu i egzaminów na prawo jazdy oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy:|
  Kosztów związanych z: - zakwaterowaniem i wyżywieniem w okresie trwania kursu, dojazdem, obejmujących koszty przyjazdu na kurs i powrotu z kursu,
  3. Kosztów zatrudnienia tłumacza migowego.

Dysfunkcja narządu ruchu w przypadku Obszaru A - to dysfunkcja stanowiąca podstawę orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób niepełnosprawnych do 16 roku życia - orzeczenia o niepełnosprawności); w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym- symbol orzeczenia: 10- N lub całościowych zaburzeń rozwojowych- symbol orzeczenia: 12- C), mogą zostać pozytywnie zweryfikowane pod względem formalnym pod warunkiem, że wnioskodawca dołączy do wniosku zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu

Dysfunkcji narządu słuchu w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku, gdy orzeczenie jest wydane z innego powodu – ubytek słuchu powyżej 70 decybeli (db), stan ten musi być potwierdzony w odpowiednim dokumencie lub zaświadczeniu wydanym przez lekarza specjalistę.

Dysfunkcji narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego w przypadku Obszaru A – należy przez to rozumieć dysfunkcję narządu słuchu stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w efekcie której osoba niepełnosprawna komunikuje się z otoczeniem metodami wspomagającymi/alternatywnymi, a dla prawidłowej komunikacji w trakcie kursu i egzaminu na prawo jazdy, zgodnie z oświadczeniem/ zapotrzebowaniem wnioskodawcy, niezbędne jest wsparcie w formie usługi tłumacza migowego.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze A Zadanie 2 w ramach programu wynosi 4800,00 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów – 2100,00 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii -3500,00 zł,
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800,00 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego -500,00 zł.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi - 25% ceny brutto zakupu/usługi.

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

 

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

Obszar B Zadanie 1

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych

Adresat programu:

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osób niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł

 Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta

Obszar B Zadanie 2

Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w ramach Obszaru B

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł
 • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł
 • dla pozostałych adresatów obszaru - 2.000 zł

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidulanych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenie liczby godzin szkolenia.

Udział własny – nie jest wymagany 

Obszar B Zadanie 3

Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku

Adresat programu:

 • umiarkowany stopień
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 7 500 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć komputer (stacjonarny lub mobilny) oraz/lub współpracujące z nim urządzenia i dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków rodzaju i stopnia niepełnosprawności (z uwzględnieniem definicji urządzeń brajlowskich); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne dla danego rodzaju dysfunkcji - potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta

Obszar B Zadanie 4

pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy

Adresat programu:

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie
  o niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 4 000 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu

Sprzęt elektroniczny lub jego elementy lub oprogramowanie  należy przez to rozumieć elektroniczne sprzęty i urządzenia lub ich elementy, a także dedykowane oprogramowanie, umożliwiające ograniczanie skutków dysfunkcji narządu słuchu, w tym przede wszystkim sprzęty
i urządzenia mobilne (np. laptop, tablet, smartfon); głównym kryterium uznania kwalifikowalności danego kosztu są indywidualne i specyficzne potrzeby związane z rehabilitacją zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, w tym potrzeba komunikowania się

Obszar B Zadanie 5

pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Adresat programu:

 • pomoc udzielona w zadaniu 1 lub 4
 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 1 500 zł

Udział własny – 10 % ceny brutto zakupu/usługi

 

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

C1 Pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która posiada:

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 rż - orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 1 programu wynosi – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.
Warunkiem otrzymania pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym jest dołączenie do wniosku dwóch niezależnych ofert od dwóch niezależnych sprzedawców i oświadczenia o nieubieganiu się o ten sam przedmiot w innym powiecie.

 

C2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (do 16rż),

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 2 programu wynosi - 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,

 
Udział własny wnioskodawcy nie jest wymagany.


Umowa wygasa wskutek wypełnienia przez Realizatora i beneficjenta pomocy zobowiązań wynikających z umowy.


 

C3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:
1. posiada stopień niepełnosprawności,
2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 3 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
- w zakresie ręki - 12.000 zł,
- przedramienia - 26.000 zł,
- ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 30.000 zł,
- na poziomie stopy lub podudzia - 18.000 zł,
- na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 25.000 zł,
- uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 30.000 zł,


z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto zakupu.

 

C4 Dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada stopień niepełnosprawności,
 2. jest w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 4. ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.


Proteza kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne to proteza/protezy kończyny górnej i/lub dolnej na III lub IV poziomie jakości protez.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 4 programu wynosi dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji do wysokości 30% kwot maksymalnego dofinansowania:

 • w zakresie ręki - 600 zł,
 • przedramienia - 800 zł,
 • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym - 000 zł,
 • na poziomie stopy lub podudzia-400 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) - 500 zł,
 • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym - 000 zł,


z możliwością zwiększenia w wyjątkowych przypadkach kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON.


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 10% ceny brutto usługi.

 

C5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Cel szczegółowy programu - przygotowanie beneficjentów programu do aktywizacji społecznej, zawodowej lub wsparcie w utrzymaniu zatrudnienia poprzez likwidację lub ograniczenie barier w poruszaniu się oraz barier transportowych.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. jest w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej, lub jest zatrudniona (dot. osób w wieku emerytalnym),
 3. ma dysfunkcję narządu ruchu powodująca problem w samodzielnym przemieszczaniu się,
 4. posiada zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.


Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze C Zadanie 5 programu wynosi – 7.500 zł,


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 25% ceny brutto zakupu.

 

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Cel szczegółowy programu - umożliwienie beneficjentom programu do aktywizacji zawodowej poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
 2. jest aktywna zawodowo,
 3. pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.


Aktywność zawodowa - zatrudnienie lub rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, albo jako osoba poszukująca pracy i nie pozostająca w zatrudnieniu.

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON w Obszarze D wynosi 300 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 3 600 zł w ciągu roku tytułem kosztów opieki nad jedną osobą zależną.


Osoba zależna - należy przez to rozumieć dziecko będące pod opieką wnioskodawcy i przebywające w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego);


Udział własny wnioskodawcy jest wymagany i wynosi 15% kosztów tej opłaty.

 

Pliki do pobrania