Informacja dot. przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i wydanych na ich podstawie kart parkingowych

INFORMACJA!!!

Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnie

 

informuje, że termin dotychczasowego przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń o stopniu niepełnosprawności i wydanych na ich podstawie kart parkingowych mija 6 sierpnia 2023 roku. Tego dnia traci moc art. 15 h ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), który był podstawą przedłużenia ważności orzeczeń.

 

Jednocześnie Zespół informuje, że od dnia 6 sierpnia 2023 roku orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i karty parkingowe ulegają przedłużeniu według nowych zasad.

Orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i karty parkingowe, których okres ważności:

1) upłynąłby do dnia 31 grudnia 2020 r. - zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r.,

2) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. - zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.,

3) upłynąłby w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 5 sierpnia 2023 r. - zachowują ważność do dnia 30 września 2024 r.

- jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

Karty parkingowe wydane placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, zachowują ważność do dnia 31 marca 2024 r.