Informacja dot. świadczenia wspierającego

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

 

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, będzie musiała złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na wniosek osoby niepełnosprawnej lub jej przedstawiciela ustawowego albo, za ich zgodą, na wniosek ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej). Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, składa się do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu ( ul. Piastowska 14, 45-082 Opole) w postaci:

- elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego albo

- w wersji papierowej.

Wniosek w wersji papierowej można również złożyć za pośrednictwem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

 

WAŻNE !

W pierwszej kolejności osoba zainteresowana powinna wystąpić z wnioskiem

do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wydanie decyzji

ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji należy złożyć

wniosek do ZUS o wypłatę świadczenia.

 

Pliki do pobrania