Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacje wydawane są wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej składa się we właściwym według miejsca zamieszkania, czyli stałego pobytu, Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Do wniosku dołącza się:

  • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.

Legitymacje wystawia się na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień. Okres ważności legitymacji nie może być dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 r.ż.

Za wydanie legitymacji nie wnosi się opłaty.

Pliki do pobrania