Karta parkingowa osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z zasadami kartę parkingową mogą otrzymać jedynie:

 • osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R, 10-N lub 07-S,
 • osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

 

 1. Uprawniona osoba składa wniosek osobiście.
 2. Do wniosku osoba z niepełnosprawnościami powinna załączyć:
 • jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli
 • do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

 

Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia, w przypadku orzeczeń wydanych na stałe na okres 5 lat.

 

Placówki


O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, uprawnionych do uzyskania karty parkingowej.

Karty parkingowe dla placówek wydawane są na okres 3 lat.
Do wniosku placówki załącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty
 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki
 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.



Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingowa osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

 

Pliki do pobrania