Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Przedmioty ortopedyczne są to wyroby medyczne, przedmioty służące do leczenia i rehabilitacji nieprawidłowości w funkcjonowaniu narządów ruchu  (np. protezy kończyn, ortezy, gorsety, obuwie ortopedyczne, kule, balkoniki rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie).

Środki pomocnicze to przedmioty wspomagające funkcjonowanie różnego rodzaju narządów, takich między innymi jak narząd słuchu, czy wzroku (np. szkła okularowe, aparaty słuchowe, protezy powietrzne, materace przeciwodleżynowe itp.).

Dofinansowanie ze środków PFRON obejmuje przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ujęte w katalogu, który jest załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby jeżeli:

 • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym , lekkim, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy , orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 r.
 • otrzymały potwierdzone zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne/ środki pomocnicze
 • ich przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Wnioski podlegają rozpatrzeniu według kolejności ich wpływu. W przypadku wyczerpania środków PFRON na ten cel wnioski zostają rozpatrzone negatywnie (aby uzyskać dofinansowanie/refundację na wnioskowane przedmioty i środki należy ponownie złożyć wniosek).

Do wniosku o dofinansowanie/refundację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze dołącza się :

 • w przypadku refundacji - fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • w przypadku dofinansowania – kopię zlecenia na zaopatrzenie
  w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

 

Pliki do pobrania