Likwidacja barier architektonicznych

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym

 

O  dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które:

  • mają trudności w poruszaniu się potwierdzone w orzeczeniu o niepełnosprawności ( symbol 05-R; bądź w pkt. 9 wydanego orzeczenia spełniają przesłanki prawa o ruchu drogowy); bądź potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub wynikające z wypisu szpitalnego,
  • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają pisemną zgodę na likwidację barier architektonicznych właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
  • w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku nie były stroną umowy zawartą z funduszem rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy.

 

Dofinansowaniu nie podlegają prace o charakterze remontowo – wykończeniowym, które nie wpływają na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej lecz stanowią jedynie poprawienie estetyki pomieszczeń, takie jak malowanie, wykańczanie płytkami glazurowanymi pomieszczeń, wymiana instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, ocieplania, wymianę istniejących urządzeń higieniczno–sanitarnych na nowe, itp.

 

Pliki do pobrania