Warsztaty Terapii Zajęciowej

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach terapii zajęciowej. Warsztat Terapii Zajęciowej jest to placówka, której celem jest rehabilitacja osób niepełnosprawnych niezdolnych do podjęcia pracy w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. W ramach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych organizowane są zajęcia, które mają na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej a także społecznej.

                 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w naszym powiecie są prowadzone przez podmioty niepubliczne – w Oleśnie przez Towarzystwo Pomocy Ludziom, a w Uszycach przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich. Łączna ilość uczestników w WTZ w powiecie na wynosi 65 osób.

Finansowanie rocznej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej pochodzi  w 90% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Udział własny w wysokości 10%  pokrywany jest ze środków przekazywanych przez powiat oleski.

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Oleśnie 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Oleśnie powstały w 2012 roku. Założycielem jest Towarzystwo Pomocy Ludziom w Oleśnie.

Główne cele działania warsztatów:

 • rozwijanie umiejętności do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej i fizycznej
 • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy
 • rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego.

 

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są w pracowniach:

 • dziewiarska
 • krawiecka
 • introligatorska i rękodzieła artystycznego
 • plastyczna
 • ceramiczna
 • aktywizacji manualnej
 • kulinarna
 • stolarska
 • informatyczna.

 

Dane adresowe:

ul. Dworcowa 13a

46-300 Olesno

 

Tel./Fax: 0 34 358 40 57

E-mail: wtzolesno@op.pl

www: Warsztaty Terapii Zajęciowej Olesno

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach zapoczątkowały swoją działalność w drugiej połowie listopada 2004 r. Założycielem jest Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich.


Główne cele działania warsztatów:

 • wszechstronna rehabilitacja zmierzająca do ogólnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania i funkcjonowania społecznego
 • osiągnięcia u uczestników, o ile jest to możliwe, takiego poziomu sprawności zawodowych, rozwoju psychomotorycznego i dojrzałości społecznej, który umożliwi w przyszłości podjęcie pracy w zakładach pracy chronionej rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych
 • pomoc rodzinie w pełnieniu funkcji opiekuńczo wychowawczych nad osobą niepełnosprawną integracja ze społeczeństwem poprzez: promocję twórczości, organizowanie spotkań, imprez integracyjnych, wspólnych wyjazdów, wycieczek itp.

 

Zajęcia rehabilitacyjne prowadzone są na pięciu pracowniach:

 • technicznej
 • gospodarczo-ogrodniczej
 • rękodzieła artystycznego
 • gospodarstwa domowego
 • ruchu i sportu.

   

W ramach terapii uczestnicy mają możliwość korzystania z komputerów. Uczestnicy Warsztatów objęci są opieką lekarską, terapeutyczną oraz indywidualnymi zajęciami z psychologiem. 

 

Dane adresowe:

Uszyce 18/19
46-310 Gorzów Śl.

tel./fax +48 34 350 22 33
e-mail: wtzuszyce@op.pl

www: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Uszycach