Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami na lata 2022-2023

Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie na lata 2022-2023

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Instalacja urządzeń wspomagających obsługę osób słabosłyszących – pętla indukcyjna

Koordynator ds. dostępności

Zakup i instalacja pętli indukcyjnej w miejscu obsługi klienta

Do końca 2023r.

2.

Przygotowanie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby z niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności, Inspektor BHP

Wdrożenie procedury ewakuacji dla osób z niepełnosprawnościami. Szkolenia dla pracowników z zakresu powyższych procedur.

Do 2023r.

Dostępność cyfrowa stron internetowych 

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Stworzenie strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Koordynator ds. dostępności

Opracowanie strony internetowej przy współpracy z firmą zewnętrzną. Stworzenie szablonu oraz dostosowanie strony do wymogów ustawy o dostępności. Uruchomienie strony. Aktualizacja strony.

Do końca 2022r

2.

Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.poz.848).

Koordynator ds. dostępności, pracownik obsługujący strony www

Dostosowanie na bieżąco dokumentów elektronicznych przez pracownika obsługującego strony www

 

Na bieżąco

Pozostałe działania prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie mające na celu poprawę dostępności

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

Koordynator ds. dostępności

Udostępnienie informacji adresowych oraz kontaktowych na stronie BIP oraz stronie internetowej Centrum.

Monitorowanie informacji o programach wspomagających finansowanie działań na rzecz poprawy dostępności w jednostce – Fundusz Dostępności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na bieżąco

2.

Dokonanie analizy w zakresie dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

Koordynator ds. dostępności

Podanie do publicznej wiadomości na stronie BIP i stronie www informacji ze wskazaniem dostępu alternatywnego np.: wskazanie wsparcia wyznaczonej osoby, zapewnienie wsparcia technicznego - schodołaz

Na bieżąco

3.

Realizacja art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. - Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności

Opracowanie procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków w ramach zapewnienia dostępności.

do końca 2022r.