Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami na lata 2024-2025

Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie na lata 2024-2025 

Na podstawie art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

Dostępność informacyjno – komunikacyjna 

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Koordynator ds. dostępności

1.Umożliwienie wstępu do budynku osobie wraz z psem asystującym;

 

2.Montaż tablicy informacyjnej

o możliwości wstępu osoby wraz z psem asystującym;

 

3.Przeszkolenie pracowników w obsłudze osoby z psem asystującym.

Do końca 2024 r.

2.

Wdrożenie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby
z niepełnosprawnościami

Koordynator ds. dostępności, Inspektor BHP

Szkolenia dla pracowników
z zakresu powyższych procedur.

Do końca 2024r.

Dostępność cyfrowa stron internetowych 

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Aktualizacja serwisu internetowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Oleśnie

Koordynator ds. dostępności,

pracownik obsługujący strony www

1. Aktualizacja informacji zamieszczanych w serwisie;

 

2. Publikowanie informacji według wymogów WCAG;

 

3. Aktualizacja Deklaracji dostępności na stronie www Centrum;

 

4. Udostępnienie na stronie www „ Planu Działania na Rzecz Poprawy Zapewniania Dostępności Osobom            ze Szczególnymi Potrzebami w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie   na lata 2024-2025”

 

 

Na bieżąco

 

 

Do 31.03.2024r.

 

 

Do 31.01.2024r.

 

 

 

2.

Dostosowanie dokumentów elektronicznych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U.poz.848).

Koordynator ds. dostępności, pracownik obsługujący strony www

Dostosowanie na bieżąco dokumentów elektronicznych przez pracownika obsługującego strony www

 

Na bieżąco

Pozostałe działania prowadzone w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Oleśnie mające na celu poprawę dostępności

Lp.

Zakres zadania

Realizujący zadania

Sposób realizacji

Terminy

1.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

 

 

 

Koordynator ds. dostępności

1.Opracowanie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zatwierdzenie planu przez Dyrektora PCPR

 

2. Umieszczenie planu na stronie internetowej jednostki.

 

Do 31.01.

2024

2.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami

w dostępie do usług świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w zakresie dostępności:

− architektonicznej,

− informacyjno-komunikacyjnej,

− cyfrowej.

 

1.Udostępnienie informacji adresowych oraz kontaktowych na stronie internetowej Centrum.

 

2. Monitorowanie informacji
o programach wspomagających finansowanie działań na rzecz poprawy dostępności w jednostce – Fundusz Dostępności, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na bieżąco

3.

Dokonanie analizy
w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z uwagi na występujące trudności
i ograniczenia

Koordynator ds. dostępności

1.Podanie do publicznej wiadomości na stronie www informacji ze wskazaniem dostępu alternatywnego np.: wskazanie wsparcia wyznaczonej osoby

 

2.Konsultacje z pracownikami jednostki

Na bieżąco

4.

Monitorowanie działań podjętych na rzecz poprawy dostępności

Koordynator ds. dostępności

Ocena stanu realizacji przyjętych zamierzeń, analiza potrzeb oraz wpływających uwag dot. dostępności

Realizacja
w całym okresie działania