Nabór Kandydatów do prowadzenia Programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2024 - IX

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie z siedzibą: 46-300 Olesno, ul. Konopnickiej 8 ogłasza nabór Kandydatów do prowadzenia Programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2024.

 

Realizacja programu odbywać się będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie poza godzinami pracy Urzędu lub w innym wskazanym przez Centrum miejscu.

Podstawy prawne  realizacji Programu:

 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. z 2023, poz. 1163),
 1. Rządowy Program Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024–2030 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów Nr 205 z dnia 9 listopada 2023r. (M.P. z 2023 r., poz. 1232). 

      Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne mogą być prowadzone przez osoby,  które spełniają poniższe wymagania formalne zgodne  z § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 czerwca 2023r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową:

 • posiadające wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
 • posiadające tytuł zawodowy magistra na kierunku:
 1. a) psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej lub
 2. b) innym, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji, lub
 • będące terapeutami lub psychoterapeutami;
 • posiadające udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 • posiadające zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

W ramach realizacji Programu przewiduje się:

 1. sporządzenie diagnozy wstępnej,
 2. zawarcie kontraktu z uczestnikiem programu,
 3. sporządzenie diagnozy pogłębionej,
 4. przeprowadzenie zajęć w formie spotkań indywidualnych ( 10 godzin zajęć indywidualnych)  i sesji grupowych (60 godzin zajęć grupowych),
 5. sporządzenie harmonogramu zajęć wraz z tematyką spotkań,
 6. prowadzenie list obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników oraz prowadzącego,
 7. sporządzanie notatek, protokołów, innych dokumentów potwierdzających monitoring zachowań uczestników  oraz innych istotnych dokumentów w zależności od podejmowanych działań,
 8. przygotowanie dokumentu potwierdzającego ukończenie programu,
 9. opracowanie sprawozdania końcowego z realizacji programu.

Wszystkie działania wobec osób objętych programem oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem osiągniętych efektów powinny być dokumentowane.

Do składanej oferty należy dołączyć ramowy program sporządzony przez realizatora (kandydata), którego zawartość merytoryczna winna uwzględniać założone w 2 4 wyżej wskazanego rozporządzenia cele prowadzonych oddziaływań jak również praktyczne ćwiczenia dostarczające korekcyjnych doświadczeń osobistych zmieniających zachowania
i postawy związane z przemocą oraz rozwijające umiejętności samokontroli
i konstruktywnego współżycia.

 

Oferty zawierające:

 1. Życiorys (CV);
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje do prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, w szczególności: wykształcenie, staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie;
 3. Inne dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe, ukończone kursy czy referencje;
 4. Oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych, o zdolności do czynności prawnych oraz o niekaralności za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. Ramowy program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w domową,
 6. Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm.) na potrzeby związane z prowadzonym zapytaniem ofertowym;
 7. Ofertę cenową – zamawiający wymaga, aby wykonawca podał cenę brutto za udział jednej osoby w przedmiotowym programie. W przypadku wykonawcy nie prowadzącego działalności gospodarczej oferta cenowa powinna zawierać  wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia, także w przypadku kiedy umowa lub obowiązujące przepisy prawa rodzą po stronie Zamawiającego obowiązek ponoszenia dodatkowych kosztów – pochodnych od wynagrodzeń, również wysokość tych kosztów,

należy przesłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie
z dopiskiem – „Prowadzenie programu  korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących  przemoc domową w roku 2024" do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ul. Konopnickiej 8  do godz. 14.00 dnia 14 czerwca 2024r.

Oferty złożone po upływie wskazanego terminu nie będą podlegały ocenie.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.

Złożonych dokumentów nie zwracamy.

                                                                                         Dyrektor  PCPR w Oleśnie

Pliki do pobrania