Informacja ogólna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zostało powołane do życia Uchwałą Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 25 stycznia 1999 roku. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, pełniącą rolę koordynatora i realizatora zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej.

Działaniem swoim Centrum obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Oleskiego, gdzie realizuje zadania z zakresu pomocy, które można podzielić na kilka głównych obszarów:

 • rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych
 • pomoc społeczna
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Osoby z niepełnosprawnością zgłaszające się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mogą otrzymać szeroki zakres wsparcia skierowanego do nich, m.in. wiele form dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środki te przeznaczane są m.in. na:

 • turnusy rehabilitacyjne,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
 • przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego.
 • sport, kulturę, turystykę i rehabilitację osób niepełnosprawnych,
 • warsztaty terapii zajęciowej,
 • program Aktywny Samorząd, który obejmuje dwa moduły podstawowe, w których wyszczególnione są obszary zgodne ze wskazanymi wcześniej formami finansowania ze środków PFRON.

W ramach prowadzonej działalności w zakresie pomocy społecznej, w tym także realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, Centrum organizuje pomoc i wsparcie poprzez:

 • pomoc ofiarom przemocy w rodzinie,
 • programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • konsultowanie trudnych problemów osób i rodzin - specjalistyczne poradnictwo: psychologiczne, pedagogiczne, prawne, socjalne i rodzinne, dostępne nieodpłatnie w siedzibie Centrum, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
 • umieszczanie w domach pomocy społecznej osób wymagających takiej pomocy,
 • udzielanie mieszkańcom powiatu informacji o prawach i uprawnieniach, które im przysługują,
 • pomoc cudzoziemcom w usamodzielnieniu.

Różnorodnymi formami pomocy i wsparcia obejmowani są szczególnie ci, którzy samodzielnie nie potrafią poradzić sobie z trudnościami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie realizuje również zadania organizatora pieczy zastępczej, zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej. Zadania te realizuje prowadząc następujące działania:

 • zapewnienie dzieciom opieki zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, wspieranie procesu ich usamodzielnienia,
 • prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 • kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
 • organizowanie szkoleń dla kandydatów i rodzin zastępczych,
 • zapewnienie pomocy i wsparcie rodzinom zastępczym poprzez grupy wsparcia,
 • współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym z ośrodkami pomocy społecznej, sądami, instytucjami oświatowymi i leczniczymi, kościołami, związkami wyznaniowymi i organizacjami społecznymi,
 • przekazywanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, aby poszukiwać dla nich rodzin adopcyjnych.

Wszystkie te zadania realizowane są zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania