Ogłoszenie naboru w ramach umowy zlecenia na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - II

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie ogłasza nabór
w ramach umowy zlecenia 
na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


1. Wymagania niezbędne:

   a) obywatelstwo polskie;

   b) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

   c) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

   d) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

   e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu wykonawczego;

   f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   g) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;

   h) daje rękojmię należytej realizacji zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.


2. Wymagania dodatkowe:

   a) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- ustawy o pomocy społecznej,

- ustawy o samorządzie powiatowym,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

   b) umiejętność pracy w zespole,

   c) odpowiedzialność, komunikatywność, rzetelność, samodzielność,

   d) dyspozycyjność,

   e) bardzo dobra obsługa komputera: pakietów biurowych, poczty elektronicznej, Internetu;

   f) prawo jazdy kategorii B oraz posiadanie i użytkowanie własnego samochodu

do pracy w terenie;

   g) umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

   h) umiejętność interpretowania przepisów;

   i) samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

    a) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

    b) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;

    c) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

    d) zapewnienie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

    e) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

    f) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

    g) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

    h) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;

    i) wydawanie opinii w przedmiocie wytaczania przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej;

    j) sporządzanie innych opinii o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej;

   k) prowadzenie dokumentacji w ramach wykonywanych zadań;

   l) uczestnictwo w ocenach, grupach i spotkaniach roboczych organizowanych przez Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

   m) współpraca z ośrodkiem adopcyjnym i innymi instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę.


4. Wymagane dokumenty:

    a) życiorys (CV) i list motywacyjny;

    b) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie
o ukończeniu szkoły),

    c) dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

    d) dokument poświadczający co najmniej roczne doświadczenie w pracy
z dzieckiem i rodziną lub co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

    e) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci);

   f) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

   g) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe;

   h) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

   i) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o nie figurowaniu w Rejestrze sprawców na tle seksualnym;

   j) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.).

 

5. Miejsce wykonywanej pracy:

Teren Powiatu Oleskiego, praca w środowisku zamieszkania rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno,  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko: Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

w terminie do dnia 2 czerwca 2023r. do godz. 15.00.

Oferty, które wpłyną do PCPR po w/w. terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie podlega umieszczeniu na stronie PCPR w Oleśnie oraz na tablicy informacyjnej w PCPR w Oleśnie.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie pcprolesno.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Oleśnie.

Kandydaci spełniający kryteria formalne będą poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

                                                             

 Olesno, 29 maja 2023r.

                                                                                              Dyrektor PCPR w Oleśnie

                                                                                                      /-/ Elżbieta Hadaś

  

Pliki do pobrania