Realizacja pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”

Oddział Opolski PFRON informuje, iż od dnia 12 czerwca 2023 r. do 12  lipca 2023 r. trwa nabór wniosków na realizację pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”.

 

Program adresowany jest do wszystkich placówek edukacyjnych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, a jego beneficjentami są absolwenci tych placówek. Beneficjenci programu – niezatrudnione dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej), otrzymają możliwość skorzystania ze wsparcia obejmującego całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej oraz zawodowej. 

Celem programu jest wypracowanie takich rozwiązań w codziennej pracy z młodymi ludźmi z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi, które zapewnią im wsparcie w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym – także po ukończeniu edukacji.

Szczegółowe informacje o programie oraz dokumenty związane z jego realizacją zostały udostępnione na stronie Funduszu:

Pilotażowy program rehabilitacja 25 plus