Projekt „Nie - Sami - Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - Poradnictwo specjalistyczne

Zestawienie znaków projektowych

Projekt „Nie - Sami - Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”  - poradnictwo specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie informuje, że Powiat Oleski przystąpił do projektu partnerskiego z Województwem Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu pn. Nie-Sami-Dzielni II – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych  na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i osób z niepełnosprawnościami na terenie województwa opolskiego.

Powiat Oleski na realizatora zadań wyznaczył Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, które w okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do 30 września 2023r. udzielać będzie bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego dla osób z niepełnosprawnościami, starszych (niesamodzielnych) oraz opiekunów faktycznych osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  w tym:

  • prawnego ( 4 godziny w miesiącu),
  • psychologicznego (4 godziny w miesiącu)
  • obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia (6 godzin w miesiącu).

Powyższe działania skierowane  są do mieszkańców Powiatu Oleskiego i realizowane w siedzibie PCPR w Oleśnie, przy ul. Konopnickiej 8.

Poradnictwo specjalistyczne udzielane jest w każdą pierwszą i ostatnią środę miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 (prawne i psychologiczne), od 15.00 do 18.00 (w obszarze poruszania się po różnych systemach wsparcia).

Bliższych informacji w sprawie wypożyczalni i udzielonego wsparcia można uzyskać pod nr telefonu 34 350 5125 lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie w w/w formach zobowiązane są do przedłożenia:

          1) formularza rekrutacyjnego do Projektu – dane uczestnika projektu (załącznik nr 1),

          2) oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2).

 

Plakat projektu Nie sami dzielni z podstawowymi informacjami na jego temat