Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby indywidualnej

Sprzęt rehabilitacyjny, zgodnie z definicją słownikową, to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.  Jest to sprzęt służący do usprawniania zaburzonych funkcji organizmu lub wspomagający proces rehabilitacji.

 O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby jeżeli:

  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności: znacznym, umiarkowanym , lekkim, lub orzeczenie o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy , orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed 16 rokiem życia, lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanym przed 1 stycznia 1998 r.
  • ich przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
    • 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
  • zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu (fakt ten musi zostać potwierdzony zaświadczeniem lekarskim).

Do sprzętu rehabilitacyjnego zaliczamy m. in.: łózka rehabilitacyjne, rowery trójkołowe,  rowery rehabilitacyjne stacjonarne, stepery, materace do rehabilitacji, piłki i wałki rehabilitacyjne, drabinki, itp.

Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przez Wnioskodawcę przed przyznaniem środków i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Pliki do pobrania