Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione treningowe w Sowczycach zostało utworzone w ramach projektu pn. ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”

 

Celem głównym projektu jest:

  • przygotowanie uczestnika do pełnej samodzielności życiowej 

Grupę docelową stanowią:

  • osoby usamodzielniane w wieku 18-25 lat opuszczające pieczę zastępczą

Głównym zadaniem projektu jest:

  • umożliwienie bezpłatnego pobytu w mieszkaniu chronionym treningowym (nie dłużej jednak niż 24 miesiące), który powinien być wykorzystany w sposób aktywny na rzecz pełnego usamodzielnienia i uregulowania sytuacji życiowej
  • wsparcie oferowane przez opiekuna mieszkania

Procedura przyznania pobytu w mieszkaniu chronionym:

  • w celu ubiegania się o pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym osoba usamodzielniana składa wniosek (wraz z załącznikami) do Dyrektora PCPR w Oleśnie

Mieszkanie chronione treningowe:

  • dysponuje trzema pokojami łącznie dla 4 uczestników (jeden pokój dwuosobowy i dwa pokoje jednoosobowe), którzy korzystają z części wspólnych – kuchni, łazienki i korytarza

Główne zasady:

  • pobyt w mieszkaniu chronionym i proces usamodzielnienia podlega ocenie co najmniej raz na 3 miesiące
  • osoby zamieszkujące mieszkanie chronione mają prawo do właściwych warunków do odpoczynku, nauki, pracy, do korzystania z wyposażenia, do wsparcia ze strony opiekuna mieszkania oraz pracowników PCPR, do korzystania z porad i konsultacji specjalistów zatrudnionych w PCPR
  • osoby zamieszkujące mieszkanie chronione podlegają obowiązkom określonym w Regulaminie.