Usamodzielnienia

Pomoc dla osób usamodzielnianych z pieczy zastępczej

Komu przysługuje pomoc finansowa:

Pomoc finansowa jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną,
 • roku – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą.

Rodzaje pomocy finansowej:

 • na kontynuowanie nauki – w wysokości 595,00 zł miesięcznie, na czas nauki, nie dłużej niż do 25 roku życia, bez względu na dochód.
 • na usamodzielnienie – jednorazowo do ukończenia 26 roku życia, pomoc wypłacana jest po ukończeniu nauki, dochód nie może przekroczyć 1 200,00 zł.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie :

 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej spokrewnionej – 3 921,00 zł
 • w przypadku opuszczenia rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, rodzinnego domu dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej:
 • 7 839,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
 • 3 921,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 • 1 961,00 zł – okres pobytu w pieczy zastępczej od 1 roku do 2 lat.

Wysokość pomocy na zagospodarowanie

 • 1 782,00 zł lub 3 563,00zł. (w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) jednorazowo, do ukończenia 26 roku życia, dochód nie może przekroczyć 1 200,00 zł. Pomoc przyznawana jest przez powiat, w którym osiedliła się osoba usamodzielniana.

Jak obliczyć dochód:

Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób. Uwzględnia się uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku.

Pomoc dla osób usamodzielnianych z MOS, MOW, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla nieletnich

Komu przysługuje pomoc?

Osobie pełnoletniej opuszczającej:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
 • schronisko dla nieletnich,
 • zakład poprawczy,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobowa opiekę,
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać pomoc?

 • Skierowanie do placówek nastąpiło na mocy postanowienia Sądu,
 • Pobyt w placówkach przez co najmniej rok,
 • Zdolność do samodzielnej egzystencji w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej dom pomocy społecznej, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy albo specjalny ośrodek wychowawczy,
 • Wskazanie co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna procesu usamodzielnienia oraz realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia, zatwierdzonego przez starostę powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed skierowaniem do placówki. Program usamodzielnienia należy sporządzić na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności,
 • Złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Jakie są rodzaje pomocy?

Kryterium dochodowe: (dot. pomocy na kontynuowanie nauki oraz pomocy na usamodzielnienie)

 • osoba samotnie gospodarującej wysokość dochodu nie może przekroczyć kwoty 1552,00zł,
 • osoba w rodzinie wysokość dochodu nie może przekroczyć 1200,00 zł na osobę w rodzinie.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie uzależniona jest od okresu pobytu w placówkach:

 • pobyt w placówce powyżej 3 lat – wysokość pomocy: 5 289 zł jednorazowo
 • pobyt w placówce od 2-3 lat – wysokość pomocy: 3 526 zł jednorazowo
 • pobyt w placówce od 1-2 – wysokość pomocy: 1 763 zł jednorazowo

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki

Przyznawana jest na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat. Przysługuje w kwocie 551,10 zł miesięcznie, osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w :

 • gimnazjum,
 • szkole ponadpodstawowej,
 • szkole ponadgimnazjalnej,
 • szkole wyższej,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej

 • wysokość pomocy wynosi 5 289 zł jednorazowo,
 • przysługuje bez względu na dochód,

udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Pliki do pobrania