Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej wnioskiem o zapewnienie dostępności.

 

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie  architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Termin realizacji:

 • Zapewnienie dostępności, o które wnioskuje dana osoba, następuje do 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni podmiot niezwłocznie powiadamia  wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
 • W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, podmiot zapewnienia dostęp alternatywny wraz z uzasadnieniem.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

     a) w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, albo

     b) w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, albo

     c) z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

wnioskodawca może złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

 

Wnioski o zapewnienia dostępności można składać:

 • drogą pocztową na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie, ul. M. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno
 • wysyłając informację e-mail na adres: sekretariat@pcprolesno.pl
 • wysyłając wniosek na adres ePUAP to: /j92j94dfom/SkrytkaESP
 • osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie w godzinach urzędowania.

Pliki do pobrania