Nowe zasady przedłużania ważności orzeczeń

INFORMACJA!!!

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Oleśnie

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony, które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

 

Zmiana dotyczy również przedłużenia ważności kart parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.
Karty parkingowe zachowują ważność do 30 września 2024 roku, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie stanie się ostateczne.

Karty parkingowe dla placówek zachowają ważność do 31 marca 2024 r.