Turnus rehabilitacyjny

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu. 

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON może ubiegać się osoba, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności pod warunkiem, że:

  • została skierowana na turnus przez lekarza, pod którego opieką się znajduje,
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze  środków PFRON,
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę i będzie organizowany przez organizatora, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
  • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na tym turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu.

Osobie  niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osobie w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna.

W celu ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć:

 • wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez Wnioskodawcę,
 • wniosek lekarza kierujący na turnus rehabilitacyjny,
 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lat oświadczenie dotyczące nauki i zatrudnienia.

Wnioski można składać w formie papierowej bądź elektronicznie poprzez dedykowany system SOW.

Wnioski przyjmowane są przez cały rok i rozpatrywane  w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

W przypadku uzyskania dofinansowania osoba niepełnosprawna samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające ze swojej niepełnosprawności.

W wyszukiwaniu ośrodków i organizatorów posiadających uprawnienia potwierdzone wpisami do rejestrów prowadzonych przez wojewodów  pomocna może być elektroniczna baza organizatorów i ośrodków, która znajduje się pod adresem empatia.mpips.gov.pl w zakładce turnusy rehabilitacyjne

Informację o wyborze turnusu należy złożyć w PCPR w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznanym dofinansowaniu. W przypadku uzyskania dofinansowania do pobytu opiekuna dodatkowo należy złożyć oświadczenie opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane i uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności oraz wysokości przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Dofinansowanie przekazywane jest na konto organizatora turnusu.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

W przypadku znacznego niedoboru środków PRFON w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach wysokość dofinansowania może zostać obniżona albo może zostać przyjęta zasada przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej sobie niepełnosprawnej raz na dwa lata. Decyzją Rady Powiatu zadanie dofinansowania turnusów rehabilitacyjnych może  nie być realizowane.

Pliki do pobrania