Deklaracja dostępności

Wstęp

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: pcprolesno.pl

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
  • pochodzą od zewnętrznych dostawców, np. Google Maps, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 25.03.2022.
Ostatnia aktualizacja deklaracji: 28.02.2023

Metoda przygotowania oświadczenia: deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

TAB przejście do kolejnego elementu
SHIFT + TAB przejście do poprzedniego elementu
CTRL + M przejście do szybkiego menu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Kłosińska. Adres mailowy: agnieszka.klosinska@pcprolesno.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 34 350 51 25. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 25.03.2022
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09.11.2022

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

ul. Marii Konopnickiej 8, 46-300 Olesno

tel: 34 350-51-25

e-mail: sekretariat@pcprolesno.pl
strona internetowa: pcprolesno.pl

ePUAP: /j92j94dfom/SkrytkaESP

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 8, wejście do budynku jest od strony parku. Biuro znajduje się na wysokim parterze i ma wspólne wejście z Powiatowym Zarządem Dróg zajmującym biura na pierwszym piętrze budynku. W pobliżu wejścia do budynku wyznaczone jest miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością korzystających z pojazdów mechanicznych, a przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek umożliwiający w razie potrzeby przywołanie pracownika. Stanowisko obsługi klienta znajduje się na korytarzu, przy biurku jest dzwonek którego naciśnięcie przywołuje pracownika obsługi.

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną lub informacyjno-komunikacyjną prosimy o kontakt z Krystyną Jabłonką, adres mailowy: krystyna.jablonka@pcprolesno.pl  lub dzwoniąc na numer telefonu 34 350 51 26. Tą samą drogą można składać wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z pomocą tłumacza języka migowego zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z trzydniowym wyprzedzeniem. Zgłoszenie skorzystania z tłumacza powinno zawierać: imię i nazwisko osoby zainteresowanej, propozycję terminu, krótkie określenie sprawy, kontakt zwrotny (dla informacji potwierdzającej spotkanie).

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 

 

 

Pliki do pobrania